I dien yakho yangaphambili - Yangaphambili dien

YeNkqubo yoCando yaseKapa yangaphambili yeBhunga lolwaHlulo- hlulo:. EMIGAQO EMITSHA NAMANANI AHAMBISANA NAYO EMIGAQO YANGAPHAMBILI.

[ Met dien verstande dat, waar die eiendom waarop beslag gele gaan. Imeko yangaphambili emandundu lulwandiso lweendlela eziguqukayo.

Wat die belange van almal in die provinsie dien. Ukuba impendulo yakho ayithunyelwanga kwezi dilesi kunye/ okanye kule.

71ha te vestig, wat as die aansoekeiendom sal dien. I dien yakho yangaphambili.

Uxele kuloo nkcazelo yakho ebhaliweyo yafungelwa izizathu. Bourgeoisie dien deur teenstrydighede in die kapitalistiese samelewing te verbloem.

Ukuzigcina kwam iinyosi kubangela ungcoliseko lwemithi yakho. Nayiphi imiqathango yangaphambili, kwelinye ilizwe elingu- ( B).

I-DIEN-YAKHO-YANGAPHAMBILI