Wabikezela phambili ngaphambi kokusekela - Wabikezela phambili


Izenzakalo Zosuku Lwethu Ezabikezelwa IBHAYIBHELI libikezela ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzoletha ukuthula nenjabulo ehlala njalo emhlabeni. Lisabalala kanjani igciwane?

Get a detailed Company Report for QHUBEKELA PHAMBILI TRADING AND PROJECT, B/ 081303/ 23. Wabikezela phambili ngaphambi kokusekela.

UMbali uxwayise abesifazane abafuna ukungena kule ndima ukuthi kumele babeke ikhono phambili bangabavumeli abesilisa abafuna kuqalwe ocansini ngaphambi kokuthi babasize. — Isaya 44: 24– 45: 7.

Waze wabikezela ngisho nokuthi uKoresi wayezothola iminyango emikhulu ivulwe gengelezi, okuyinto eyabangela ukuba anqobe kalula. INERELA+ looks to empower its members to use their positions within their faith communities in a way that breaks silence, challenges stigma and provides delivery of evidenced- based prevention, care, and treatment services.
Sohudo lingasabalali, fundisa wonke umuntu osekhaya ngalokhu okulandelayo. Ngaphambi kwalokho, kungenzeka wazibuza ukuthi le ndoda ethembekile neyesaba uNkulunkulu yayizosabela kanjani kulokhu ayezoyitshela kona.
( Daniyeli 2: 44 ) Emthandazweni kaBaba Wethu noma weNkosi, uJesu wafundisa abafundi bakhe ukuba bathandaze: “ Umbuso wakho mawuze. Uma eqhathaniswa noNkulunkulu, umuntu akanawo amandla okubona ikusasa.

Ngaphezu kwalokho, u- Isaya walichaza ngokunembile isu likaKoresi lokuchezukisa umfula i- Ewufrathe, owawuyisivikelo salo muzi. IsIfungo sokuzIbophezela kwabahlengIkazI emsebenzInI w abo.

Noma kunjalo, waya kuye futhi wamtshela konke okwakwenzeke kuye. Ngabe senza iphutha uma singaqali ngoMafungwase woKhozi FM, uWinnie Mahlangu owangena kule ndima engakaphushwa umuntu wesifazane kuyona.
Njengoba sesiyiphothula inyanga yabantu besifazane kungakuhle sibabonge labo abakule ndima eyayaziwa njengeyamadoda, abayibambe ishisa. IBEKA WENA PHAMBILI UBUHLENGIKAZI KUHLONIsHWA UMsEBENZI OKHEtHEKILE mahhala Ukulwa Nezifo, Ukulwa Nendlala, Ukunika Ithemba.

WABIKEZELA-PHAMBILI-NGAPHAMBI-KOKUSEKELA