Ukubaluleka kwezimakethe zokunciphisa izinketho zezitoko - Ukubaluleka izinketho


Kaloku sikholo loo nto thina nto zaziyo ukujonga ukuba akukho kusilela nakupheliswa ngolunya kwamasiko ethu ngenxa yofunz’ eweni bamasiko nezithethe o. • Imizekelo: izifo, ubunzima kwizindlu zangasese, ukungahlambi, ukungatyi, ukungaseli, ukufa kwezityalo, izinambuzane nezilwanyana.


Style iveza ukubaluleka kobuciko bomlomo, ngakho- ke ilufanele lolu cwaningo lapho kubonakala abesifazane bevunule ngemvunulo abayazi ngokudluliselwa yona ngomlomo kusuka kokhokho babo. Ukubaluleka kwamanzi ebomini babantu nendalo ngokubanzi.

I' solezwe lesiXhosa liphephandaba lesiXhosa elipapasha iindaba yonke imihla kumnatha wonxibelelwano. Iyabukeka ke indalo.
1IsingenisoNgaphambi kokuba ngingene kwi ngqikithi yalombalo ngizothi nje fahla fahlakancane ngaloku ukuzobe kuqukethwe kulombalo ongenhla. [ Naziphi izimvo zomfundi ezisemxholweni ziya kwamkeleka.

IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE 5 endi^ Siyahlangana, ithuba elide olo hlobo, ngentsasa, kungenxa_ kungenxa yokuba ndiza apha ukuza kwenza la makhasethi. NJENGOBA sisaqhubeka nokushintshanisa amadoda wodwa kule nyanga yawo, sibone kukuhle sikhiphe unyawo nangabantu besilisa abasemgangathweni.
2 Ingabe sinamanzi asezingeni elifanele? Awubheke nje namuhla sikwethulela insizwa engadinge ngisho kwethulwa ngenxa yokuthi yaziwa cishe eNingizimu Africa yonke ngokulingisa.
Zithathele umculo omnandi wamaKristu osetshenziselwa ukudumisa nokukhonza uJehova uNkulunkulu. Sisincoko esichazayo.
Singooqal' azive abahleli bebaze iindlebe ngeenjongo zokuphakela wena, mfundi wephepha, iindaba ngokukhawuleza nangobunjalo bazo. WamaXhosa, izihlonipho zabafazi, ukubaluleka kotywala besiXhosa nobesilungu kumasiko akwaXhosa kunye namasiko anxulumene nokufa nokuzila.


Breeding Corn from Teosinte Corn was originally bred from the teosinte plant by native Mexican farmers. Ibhukwana lokukhuthaza ukufinyelela olwazini ibhodi lezinsizo zezimali lihlanganiswe ngokuhambisana nesigaba 14 somthetho okhuthaza ukutholakala kolwazi, ( umthetho 2 ka ) ( njengoba.

C) Nikeza izibonelo zezimo lapho ukuxhumana okungenazwi kungasetshenziswa khona. Ukubaluleka kwezimakethe zokunciphisa izinketho zezitoko.

Lombalo onganhleuzochaza kabanzi ngesizulu nokufundwa kwaso ezikoleni. Eminye yemizamo eyenziwayo ukuthuthukisa ulimi lwesizulu 1.

Abantu abadlala indimaenkulu. The morphologies of modern- day corn and teosinte plants are compared to illustrate how artificial selection can bring about dramatic changes in plants.

Ushintsho luphawuleka ngisho nakakhulu manje ngenxa yobuchwepheshe banamuhla. Amacebiso asebenzayo atholakala eBhayibhelini angakusiza ukwazi ukubhekana nezimbangela ezine ezivamile zokucindezeleka.
( d) Nikeza izizathu ocabanga ukuthi ukufunda okuqukethwe kule yunithi yokufunda kungakusiza wena njengomuntu. Ukusiza Intsha Ukuba Ibhekane Nenselele IZWE, izitayela nezimfashini zalo bekulokhu kushintsha njalo.

Izindlela Eziyinhloko Zokubhekana Nokucindezeleka. Akuwona wonke amanzi ethu asezingeni elifanele.

Amanye awo angcolile. Ezwekazini lonke, nsuku zonke, izinhlangano nabantu ngabanye bayalonakalisa.

^ ngoku ba^ Yabona, ningabona phaya kwelaa gumbi, a_ amakhasethi e_ enziwayo ngoku, kwaye ayaphuma aye kuyo yonke indawo ehlabathini jikelele. 1 Ukulalela Kuletha Izibusiso Ulwazi lweqiniso kanye nezimpendulo zemibuzo yethu emikhulu luza kithi njengoba silalela imiyalelo kaNkulunkulu.

Siphinde futhi sizameukubheka ukuthi indaba yolimi lamanguni isukela kuphi. Kutholakala umculo wamagama, wezinsimbi nowopiyano.

UKUBALULEKA-KWEZIMAKETHE-ZOKUNCIPHISA-IZINKETHO-ZEZITOKO