Indlela ithebula lombhalo elizuzisa ngayo ngaphambili - Ngayo indlela

Kngenjalo kusuka kungabathakathi. Kunekutsi abacoshe, bekabatsintsa aze abelaphe ngisho nekubelapha.

Indlela Jesu laphatsa ngayo bantfu labanebulephelo beyehluke kakhulu. Kuyinkolelo yabokhokho ukuthi imikhuhlane ngenye yezindlela amadlozi akhuluma ngayo.

( 2 Thimothewu 3: 16) IBhayibheli lichaza indlela esingamjabulisa ngayo uNkulunkulu, ukuthi kungani evumela ububi nokuthi yini azoyenzela abantu esikhathini esizayo. Ilanga laligqats' ubhobhoyi kwihlathi elomileyo.

UWilliam Henry Fox Talbot, isazi sesayensi yemvelo saseNgilandi, wayecabanga ukuthi nguye owasungula indlela yokuthwebula izithombe, ngakho wamangala lapho kwethulwa umshini omusha kaDaguerre. ( Jwanisi 1: 14, 18 ) Lokha isephasini, iNdodana le, uJesu Krestu, yamlingisa kuhle uYise wezulwini kangangobana ukubona uJesu.
INDLELA YOKUSIZA NJENGOMPHAKATHI Uma wazi othile ophuza utshwala ngesikhathi ekhulelwe, zama ukukhuluma naye kunokuba umahlulele – angase azizwe sengathi kungaphezu kwamandla akhe futhi akakwazi ukubhekana nesimo. UTalbot wayefaka amaphepha ane- silver chloride kuyi- camera obscura.

Kodwa abefundisi benkolo baye basonta izimfundiso. Hlela indlela yokuxhumana emphakathini ukuze abesifazane basizane – kulula ukuxazulula izinkinga uma unabantu abakusekelayo.

Kodwa nombethe wawusele womile. Singafunda indlela uJehova enza ngayo izinto ngombana wathumela iNdodanakhe elizibulo kusukela ezulwini bona ize ephasini.


Feb 19, · This feature is not available right now. IBhayibheli liyiZwi likaNkulunkulu.

Indlela imbovane eyalihlangula ngayo ihobe Siyamthanda Jiza Wiehan de Jager isiXhosa. Kwakusele kuziintsuku ezininzi imbovane encinane ingawaseli amanzi.


Lifana nencwadi evela kubaba onothando. Please try again later.

2 " Ndidinga ithontsi lamanzi nokuba liwa egqabini. Indlela ithebula lombhalo elizuzisa ngayo ngaphambili.


Kuyenzeka abaphansi benze izenzo ezithile ezikhombisayo ukuthi bazondile.
INDLELA-ITHEBULA-LOMBHALO-ELIZUZISA-NGAYO-NGAPHAMBILI