Izinketho zokuzikhethela ukuhweba okuzenzekelayo - Ukuhweba zokuzikhethela


Thetha Izinto ‘ Ezakhayo’ “ Makungaphumi lizwi libolileyo emlonyeni wenu, kodwa mayibe lelilungele ukwakha. Yintoni ethi yenzeke xa izandi ezithile zithi zisetyenziswe ekwakhiweni kwamagama? INDODAKAZI yezimpunyela zaseThekwini, uSbu noShaun Mpisane, uSbahle, iphawule okokuqala ngofeleba wenhlwathi eyawufaka ekhasini layo kwi- Instagram, kwaqubuka izinsolo zokuthi lo mndeni uthwele ngayo. IziNtshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni Intshumayelo ngesonto elithiwa Letare, ngomhla ka 18.

Izinketho zokuzikhethela ukuhweba okuzenzekelayo. 17/ Egameni likaNkulunkulu onguYise, neNdodana, noMoya oNgcwele.

” — EFESE 4: 29. Ukuqinisekisa Ukuthola Izinzuzo Zokuvikeleka Kwezenhlalo kanye Nokunxeshezelwa Emsebenzini Embonini yezimayini Uhla Lemininingwane Lwezinhlaka Ezisiza Umphakathi Kanye Nenqubo Yazo.

UNQUNYELWE ugwayi katiki umasikanda uKhuzani “ Indlamlenze” Mpungose emuva kokwehluleka ukufika emhlanganweni abebizwe kuwona yikomiti loxolo elibunjwe amakhosi ezizwe ezahlukene. Former President of the Republic of South Africa, His Excellency Mr Kgalema Motlanthe, IFP President Prince Mangosuthu Buthelezi MP cut the 40th Anniversary cake.
Umkhuleko: Nkosi, Nkulunkulu, Baba osezulwini, sibonga izwi lakho elidlulisela kithi injabulo yakho ngeNdodana yakho uJesu Kristu. Uma umfundi efisa ukwengeza ezinye izifundo, isikhathi kumele sandiswe ukwenelisa lezo zifundo.
Makhe sijonge oku kulandelayo, izandi ezithile ziye zaguquka zaba zezinye ngenxa yokuba zimelene nezinye. Umzekelo, xa sakha izibizo ngamagama azizenzi.

SoHlelo lweziFundo lukaZwelonke ( TAHFUZWE) njengoba kukhonjisiwe ngenhla, akumele kusetshenziswe kunoma yiziphi izifundo ezengeziwe ohlwini lwenani lezifundo ezivunyelwe. 2 Isendlalelo Ababengabavukuzi phambilini bayaqhubeka nokubhekana nezingqinamba ngokuphathelene.
Iculo 260/ 265 2.

IZINKETHO-ZOKUZIKHETHELA-UKUHWEBA-OKUZENZEKELAYO