Umthelela wentela wokuthengisa izinketho zesikhwama sokukhuthaza - Izinketho sokukhuthaza

Umthelela wentela wokuthengisa izinketho zesikhwama sokukhuthaza. IsiGaba esiPhakathi neNdawo AmaBanga 4- 6. Ibhange lentuthuko laseningizimu afrika umthetho wokuthuthukisa ukutholakala kolwazi isiqondiso sokuthola ulwazi umandulo 201 6. LukaZwelonke ( uTAHFUZWE) ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO. IsiTatimende seNqubomgomo. ’ Kodwa mina ukuthembeka kuyanginceda ukuthi ngihlaliseke engqondweni.

LOKUFUNDA NOKUHLOLA AMABANGA 4- 6. Abantu bandise ukuthi, ‘ Kubi ngani ukungathembeki nxa kuyikuthi kuzakwenza ube yisipatsha futhi kuthuthukise lomkhonomi welizwe?

IsiTatimende soHlelo lweziFundo. Yintoni ekwenza ukuthande okusesikweni?


Ebhizimusini le, ukunotha kuqakathekiswa ukwedlula ukuthembeka. Ngingumsizi kamaneja kwelinye ibhanga elikhulu.

KWAKUDE kudala embalini, bekusoloko kukho abantu ababekade bedume ngokuthanda okusesikweni. ULIMI LWASEKHAYA yoHlelo lweziFundo nokuHlola. Umthelela weenqabo zekoro yokuthengela kumaphrofayili wengozi weemfunda Ngokuphikisana nehlaziyo leemfunda elinikelwe esigabeni A, umbono weentjhijilo eziphathelene nekoro yokuthengela utjhugululela isithombe ephuzwini lokobana KUPHAZAMISEKE okwesikhashana ukwethulwa kwesabelo sezimali soMnyango wezoLimo KwaZulu- Natal esiShayamthetho eMgungundlovu izolo kutheleka obenguMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma.

ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA. Isahluko Sesithandathu ‘ Ukwenza Okusesikweni’ — Kuthetha Ukumazi UThixo.

3 inombolo yereferensi : 7/ 5/ 1 umhla egqitywe ngawo : februwari. I- paia: incwadana yecandelo le- 14 1 umthetho wokukhuthaza ufikelelo kulwazi incwadana yecandelo le- 14 inombolo yoqwalaselo kwakhona : 5.

Ukuzelapha ekhaya ngendlela yesintu: Ithumba Uma unethumba ufuna lisheshe livuthwe khona uzolikhama, uhlanganisa ushukela nensipho enemisebe yelanga, bese unamathisela kuleyondawo oyisola ukuthi inethumba, ulale ukufakile wakuvala ngendwangu, liyavuthwa ithuma kuvele nomlomo bese kubalula ukuthi likhameke.

UMTHELELA-WENTELA-WOKUTHENGISA-IZINKETHO-ZESIKHWAMA-SOKUKHUTHAZA