Indlela yokubeka isikrini esiphezulu - Indlela esiphezulu


Ukuba umuntu ophethe isikhungo sezempilo kube umuntu usesikhundleni esiphezulu,. Inguquko nezilinganiso • Ukukwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinguquko ( noma umehluko wobubanzi ) ezivezwe ngamagama oqobo nalawo avezwe ngokuchaza ( isibonelo uma iphesenti liguquka ) • Ukukwazi ukubala nokubeka isizathu may elana nezinguquko noma umehluko.

Indlela yokubeka isikrini esiphezulu. Banebutho lakhe bathi nabaqeda ukuhlula ama- Amalekhi epini, akhange asayingena yokuthobela uJehova, wathoma ukuzenzela izinto ngeyakhe indlela.


“ Asiboni ukuthi kuyinto efanele ukuba kugxekwe uMchunu ngesimo sesifundazwe ngoba akayiholi yedwa i- ANC kodwa unesigungu abambisene naso. Singafunda indlela uJehova enza ngayo izinto ngombana wathumela iNdodanakhe elizibulo kusukela ezulwini bona ize ephasini.
Indlela yokukhanda itshe lomsoco nomdlandla eliphakelwa izimbuzi Le ncwadi ichaza iphinde ikhombise izithombe zokwakhiwa kwentshe lomsoco elinikwezwa liphakelwa izimbuzi. Kufake efrijini, ukumboze, ngesikhathi uqala ukupheka igalikuni.
UBULUNGISWA BOKUBUYISELA ESIMENI ESIFANELE l indlela eya ekuphileni 7 5. Indlela yokupheka: Ukwenza i­ salsa: Xuba izithako ze­ salsa ebese uthela izinongo zokunandisa.

Ukulungisa igalikuni, likhiphe ephaketheni, uliyakaze ngaphansi kwamanzi ebese ulisulasula ukuthi lome ngethawula lephepha. Ukulungisa igalikuni : 1.

Indlela yokubeka eqhulwin i, ukuhlela nokuhlola; kanye. Indlela yokuziphatha kubahloli 11.


Wababalela izinto ebekufuze zibhujiswe, bewazakhela nelitje lesikhumbuzo ngokuziphakamisa. Amaphepha asemthethweni omuntu ohlinzeka ng osizo 12.

Indlela, izinqubo nohlelo lokuhlola. Izinhlelo zoBulungiswa Bokubuyisela esimeni kufanele zihambisane nokubusa komthetho, imigomo yamalungelo abantu kanye namalungelo ahlinzekwe.

Umgcinimafa weSACP esifundazweni, uNkk Nomarashiya Caluza, uthe sebeyabona ukuthi kukhona imizamo yokubeka kabi uMchunu ukuze adicilelwe phansi ngezinto ezingekho. Indlela elula yezibalo.

Lelitshe lomsoco akufanele liphakelwe izimbuzi lilodwa kufanele kubekhona okunye ukudla ezikutholayo. AYINI AMAGUGU KANYE NEMIGOMO YOBULUNGISWA BOKUBUYISELA ESIMENI ESIFANELE?

( Jwanisi 1: 14, 18 ) Lokha isephasini, iNdodana le, uJesu Krestu, yamlingisa kuhle uYise wezulwini kangangobana ukubona uJesu nokumlalela, kufana nokubona uJehova Nokumlalela.

INDLELA-YOKUBEKA-ISIKRINI-ESIPHEZULU