Iqhinga elihle kunazo zonke lokukhetha izinketho - Iqhinga elihle


” 11 Asikho isibonelo sokulalela esikhona esidlula leso sikaMsindisi. Ukuhlola Imibhalo Nsuku Zonke - Zulu.

Nza zonke izinto iNkosi uNkulunkulu wabo ebanxusa ngakho. Iqhinga elihle kunazo zonke lokukhetha izinketho.
Isihlengo— Isipho SikaNkulunkulu Esikhulu Kunazo Zonke ( Ingxenye 2) Le nsiza- kufunda isekelwe esahlukweni 5 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke.
Inkululeko idinga abantu, intsebenziswano, ukunyaniseka, ukuthembeka, ukusebenza ngokuzinikeleyo, abantu bathathe uxanduva lokusebenzisana. Hlola ukuthi isihlengo singasizuzisa kanjani nokuthi yini esingayenza ukuze sibonise ukwazisa ngaso. Masonwabele iminyaka engama 23 sikuyo le Nkululeko eMzantsi Afrika. Intombi yakho uke uyihlukanise izindebe zesibumbu ngolimi.

” 10 Wamemezela uMsindisi, “ Bonke abazakuthola isibusiso ezandleni zami bazakulalela umthetho lowo obekelwe lesosibusiso, kanye nezi- miso zawo, njengoba zasungulwa ngaphambi kokuqala komhlaba. Isihlengo— Isipho SikaNkulunkulu Esikhulu Kunazo Zonke ( Ingxenye 1) Ikhasi 2 Isihlengo— esiyindlela yethu yensindiso— siwukubonakaliswa komusa kaNkulunkulu ongasifanele.
Madoda khothani inkomo nani zintombi khothani umthondo Ave kumnandi ukukhotha inkomo wezinsizwa. Isihlengo— Isipho SikaNkulunkulu Esikhulu Kunazo Zonke ( Ingxenye 2) Ikhasi 2 Kufanele sibonise ukuthi siyasazisa isihlengo.

Ukuhlola imibhalo yeZwi likaNkulunkulu uJehova zinsuku zonke. ( Bhekaisahluko 5 sencwadiethiOkufundiswa IBhayibheli, izigaba 18- 22.


UPhumulo Masualle yiNkulumbuso yePhondo le. Inkululeko idinga unonophelo ntsuku zonke.
IQHINGA-ELIHLE-KUNAZO-ZONKE-LOKUKHETHA-IZINKETHO